MBI Marketingberatung

International spol. s r.o.

Jašíkova 2

821 03 Bratislava, Slovensko

IČO: 31 360 262

+421 911 447 450

headoffice.sk@mbi.eu

www.mbi.eu

 

zapísané v OR

Okresného súdu BA I.

vložka č. 5926/2

                                              

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov fyzických osôb, ktorým spoločnosť MBI Marketingberatung International spol. s r.o., so sídlom: Jašíkova 2, Bratislava 821 03, IČO: 31 360 262, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5926/B (ďalej len „MBI“), poskytla služby ako nezávislý finančný agent v zmysle zákona č. 186/2009 Z .z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZFP“), ako aj iné služby (ďalej len „Služby“).

 

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti MBI zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti MBI.

 

 1. Spoločnosť MBI má postavenie prevádzkovateľa osobných údajov a sprostredkovateľa osobných údajov.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

 

 1. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre účely riadneho poskytnutia našich Služieb. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje fyzických osôb – nepodnikateľov:

 

 • meno a priezvisko,
 • akademické tituly,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • pohlavie
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • platobné údaje,
 • IP adresa,
 • údaje o vyhľadávaní na internete,
 • lokalizácia,
 • údaj o koncovom zariadení;
 • rodné číslo;
 • číslo občianskeho preukazu;
 • adresa prechodného pobytu.

 

 1. U fyzických osôb – podnikateľov spracovávame ďalej aj nasledujúce osobné údaje:

 

 • adresa miesta podnikania,
 • označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná,
 • číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

 

Účel spracovania osobných údajov

 

 1. Spoločnosť MBI spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:

 

 • plnenie zmlúv, uzatvorenie ktorých sprostredkovala spoločnosť MBI v prospech dotknutej osoby,
 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spoločnosti MBI a službách, ktoré im spoločnosť MBI poskytla,
 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti MBI (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť MBI z právnych predpisov,
 • plnenie povinností spoločnosti MBI ako finančného agenta v súvislosti s poskytovaním služieb finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v zmysle ZFP.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

 1. Osobné údaje zákazníkov spracováva spoločnosť MBI vo väčšine prípadov buď na základe sprostredkovanej zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a poskytovateľov predmetnej služby, alebo na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou.

 

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

 

 1. Spoločnosť MBI spracováva osobné údaje po obmedzenú dobu. Osobné údaje získané v súvislosti so sprostredkovateľskou činnosťou spracováva spoločnosť MBI po dobu trvania sprostredkovanej zmluvy, a následne po dobu 10 rokov s ohľadom na lehoty stanovené v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z., o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

 

 1. Spoločnosť MBI ďalej spracováva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si na internetovej stránky spoločnosti MBI zriadili užívateľský účet, a to po dobu trvania tohto účtu.

 

 1. V prípade, že dotknutá osoba udelí spoločnosti MBI súhlas aj na využitie jej osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť MBI osobné údaje dotknutej osoby na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

 

 1. Osobné údaje dotknutých osôb spracovávané spoločnosťou MBI neopustia územie členských štátov Európskej únie.

 

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 

 1. K osobným údajom spracovávaným spoločnosťou MBI môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti MBI. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje spracovávané MBI používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

 

 1. Spoločnosť MBI môže poskytnúť a sprístupniť osobné údaje spoločnosti MBI Institut für Marketingberatung AG, so sídlom: Hietzinger Hauptstraße 119-121, 1130 Wien, Rakúska republika, ďalej osobám, ktoré sú v postavení podriadeného finančného agenta vo vzťahu k spoločnosti MBI, ako aj tretím osobám, ktoré sú v postavení sprostredkovateľa vo vzťahu k MBI.

 

 1. K osobným údajom spracovávaným spoločnosťou MBI môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti MBI voči oprávnenej osobe.

 

Práva dotknutých osôb

 

 1. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť MBI spracováva, majú nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom (dotknutá osoba si môže od spoločnosti MBI vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti MBI),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spoločnosť MBI spracováva nesprávne osobné údaje o dotknutej osobe, môže dotknutá osoba upozorniť na túto skutočnosť MBI a požadovať nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť MBI nespracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo požiadať spoločnosť MBI o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spoločnosťou MBI),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (dotknutá osoba má právo požiadať spoločnosť MBI o obmedzené spracovanie jej osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť MBI preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť dotknutej osoby o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je dotknutá osoba toho názoru, že spoločnosť MBI spracováva jej osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)
 • právo na prenosnosť osobných údajov (dotknuté osoby môžu požiadať spoločnosť MBI, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknuté osoby môžu ďalej spoločnosť MBI požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

 

 1. Zákazníci spoločnosti MBI majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti MBI za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, emailu zaslaného na emailovú adresu: headoffice.sk@mbi.eu a pod.). V prípade odvolania súhlasu so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť MBI prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

 

 1. V prípade, že dotknuté osoby majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov zo strany spoločnosti MBI, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

 

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové účely)

 

 1. Spoločnosť MBI využíva priamy marketing na to, aby svojich potencionálnych zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento účel využíva spoločnosť MBI osobné údaje dotknutých osôb len v tom prípade, že tieto k tomu spoločnosti MBI udelili predchádzajúci súhlas. Dotknuté osoby však majú právo ich súhlas kedykoľvek odvolať.

 

 1. Spoločnosť MBI spracováva osobné údaje dotknutých osôb pre účely marketingu po dobu piatich (5) rokov od udelenia súhlasu zákazníkom. Táto doba môže byť odlišná od doby trvania sprostredkovanej zmluvy, alebo doby trvania užívateľského účtu dotknutej osoby. Po skončení doby spracovania osobných údajov na marketingové účely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spoločnosť MBI spracovávať predmetné osobné údaje a bezodkladne ich likviduje.

 

Kontakt

 

 1. V prípade, že dotknuté osoby majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť MBI elektronicky na emailovú adresu: headoffice.sk@mbi.eu alebo písomne na adrese: MBI Marketingberatung International spol. s r.o., Jašíkova 2, Bratislava 821 03.

 

 1. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú dotknuté osoby akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti MBI, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.