MBI Marketingberatung

International spol. s r.o.

Jašíkova 2

821 03 Bratislava, Slovensko

ICO: 31 360 262

+421 911 447 450

headoffice.sk@mbi.eu

www.mbi.eu

 

zapísané v OR

Okresného súdu BA I.

vložka c. 5926/2

                                              

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov fyzických osôb, ktorým spolocnost MBI Marketingberatung International spol. s r.o., so sídlom: Jašíkova 2, Bratislava 821 03, ICO: 31 360 262, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka c.: 5926/B (dalej len „MBI“), poskytla služby ako nezávislý financný agent v zmysle zákona c. 186/2009 Z .z., o financnom sprostredkovaní a financnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „ZFP“), ako aj iné služby (dalej len „Služby“).

 

 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byt v budúcnosti zo strany spolocnosti MBI zmenené za úcelom zefektívnenia ochrany osobných údajov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spolocnosti MBI.

 

 1. Spolocnost MBI má postavenie prevádzkovatela osobných údajov a sprostredkovatela osobných údajov.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

 

 1. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úcely riadneho poskytnutia našich Služieb. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje fyzických osôb – nepodnikatelov:

 

 • meno a priezvisko,
 • akademické tituly,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • pohlavie
 • e-mailová adresa,
 • telefónne císlo,
 • platobné údaje,
 • IP adresa,
 • údaje o vyhladávaní na internete,
 • lokalizácia,
 • údaj o koncovom zariadení;
 • rodné císlo;
 • císlo obcianskeho preukazu;
 • adresa prechodného pobytu.

 

 1. U fyzických osôb – podnikatelov spracovávame dalej aj nasledujúce osobné údaje:

 

 • adresa miesta podnikania,
 • oznacenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná,
 • císlo zápisu do tohto registra alebo evidencie.

 

Úcel spracovania osobných údajov

 

 1. Spolocnost MBI spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné úcely:

 

 • plnenie zmlúv, uzatvorenie ktorých sprostredkovala spolocnost MBI v prospech dotknutej osoby,
 • zabezpecenia a kontroly bezpecnosti a funkcnosti siete,
 • evidovanie informácií o zákazníkoch spolocnosti MBI a službách, ktoré im spolocnost MBI poskytla,
 • marketingové úcely za úcelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spolocnosti MBI (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovolného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,
 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spolocnost MBI z právnych predpisov,
 • plnenie povinností spolocnosti MBI ako financného agenta v súvislosti s poskytovaním služieb financného sprostredkovania a financného poradenstva v zmysle ZFP.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

 1. Osobné údaje zákazníkov spracováva spolocnost MBI vo väcšine prípadov bud na základe sprostredkovanej zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a poskytovatelov predmetnej služby, alebo na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou.

 

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

 

 1. Spolocnost MBI spracováva osobné údaje po obmedzenú dobu. Osobné údaje získané v súvislosti so sprostredkovatelskou cinnostou spracováva spolocnost MBI po dobu trvania sprostredkovanej zmluvy, a následne po dobu 10 rokov s ohladom na lehoty stanovené v súlade so zákonom c. 395/2002 Z. z., o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

 

 1. Spolocnost MBI dalej spracováva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si na internetovej stránky spolocnosti MBI zriadili užívatelský úcet, a to po dobu trvania tohto úctu.

 

 1. V prípade, že dotknutá osoba udelí spolocnosti MBI súhlas aj na využitie jej osobných údajov na marketingové úcely, spracováva spolocnost MBI osobné údaje dotknutej osoby na tieto úcely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

 

 1. Osobné údaje dotknutých osôb spracovávané spolocnostou MBI neopustia územie clenských štátov Európskej únie.

 

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 

 1. K osobným údajom spracovávaným spolocnostou MBI môžu mat prístup tretie osoby konajúce v mene spolocnosti MBI. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje spracovávané MBI používat len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

 

 1. Spolocnost MBI môže poskytnút a sprístupnit osobné údaje spolocnosti MBI Institut für Marketingberatung AG, so sídlom: Münichreiterstrasse 19, 1130 Wien, Rakúska republika, dalej osobám, ktoré sú v postavení podriadeného financného agenta vo vztahu k spolocnosti MBI, ako aj tretím osobám, ktoré sú v postavení sprostredkovatela vo vztahu k MBI.

 

 1. K osobným údajom spracovávaným spolocnostou MBI môžu mat dalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spolocnosti MBI voci oprávnenej osobe.

 

Práva dotknutých osôb

 

 1. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spolocnost MBI spracováva, majú nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom (dotknutá osoba si môže od spolocnosti MBI vyžiadat rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spolocnosti MBI),
 • právo na opravu osobných údajov (ak spolocnost MBI spracováva nesprávne osobné údaje o dotknutej osobe, môže dotknutá osoba upozornit na túto skutocnost MBI a požadovat nápravu),
 • právo na vymazanie osobných údajov / právo byt zabudnutý (v prípade, že spolocnost MBI nespracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnymi predpismi, má dotknutá osoba právo požiadat spolocnost MBI o vymazanie jej osobných údajom spracúvaných spolocnostou MBI),
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (dotknutá osoba má právo požiadat spolocnost MBI o obmedzené spracovanie jej osobných údajov až do momentu, pokial spolocnost MBI preverí prípadnú predchádzajúcu žiadost dotknutej osoby o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),
 • právo namietat spracovávanie osobných údajov (ak je dotknutá osoba toho názoru, že spolocnost MBI spracováva jej osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietat)
 • právo na prenosnost osobných údajov (dotknuté osoby môžu požiadat spolocnost MBI, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citatelnom formáte. Dotknuté osoby môžu dalej spolocnost MBI požiadat o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovatela).

 

 1. Zákazníci spolocnosti MBI majú dalej právo kedykolvek odvolat ich súhlas udelený spolocnosti MBI za úcelom spracovania ich osobných údajov na marketingové úcely, a to na základe výslovného, zrozumitelného a urcitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, emailu zaslaného na emailovú adresu: headoffice.sk@mbi.eu a pod.). V prípade odvolania súhlasu so spracovávaním jeho osobných údajov, spolocnost MBI prestane okamžite spracovávat jeho osobné údaje.

 

 1. V prípade, že dotknuté osoby majú podozrenie na neoprávnené spracovania och osobných údajov zo strany spolocnosti MBI, môžu zacat konanie v zmysle § 100 zákona c. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

 

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu (na marketingové úcely)

 

 1. Spolocnost MBI využíva priamy marketing na to, aby svojich potencionálnych zákazníkov informovala o jej aktuálnych produktoch a službách. Na tento úcel využíva spolocnost MBI osobné údaje dotknutých osôb len v tom prípade, že tieto k tomu spolocnosti MBI udelili predchádzajúci súhlas. Dotknuté osoby však majú právo ich súhlas kedykolvek odvolat.

 

 1. Spolocnost MBI spracováva osobné údaje dotknutých osôb pre úcely marketingu po dobu piatich (5) rokov od udelenia súhlasu zákazníkom. Táto doba môže byt odlišná od doby trvania sprostredkovanej zmluvy, alebo doby trvania užívatelského úctu dotknutej osoby. Po skoncení doby spracovania osobných údajov na marketingové úcely, resp. po odvolaní príslušného súhlasu zo strany zákazníka, prestáva spolocnost MBI spracovávat predmetné osobné údaje a bezodkladne ich likviduje.

 

Kontakt

 

 1. V prípade, že dotknuté osoby majú akékolvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátit na spolocnost MBI elektronicky na emailovú adresu: headoffice.sk@mbi.eu alebo písomne na adrese: MBI Marketingberatung International spol. s r.o., Jašíkova 2, Bratislava 821 03.

 

 1. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú dotknuté osoby akékolvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spolocnosti MBI, môžu sa obrátit na Úrad pre ochranu osobných údajov.