PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV

Spoločnosť MBI Institut für Marketingberatung AG („MBI“) sa teší, že navštevujete naše webové stránky. Ochrana súkromia a zabezpečenie osobných údajov pri používaní našich webových stránok sú pre nás veľmi dôležité. Preto by sme Vás na tomto mieste radi informovali, ktoré z Vašich osobných údajov pri Vašej návšteve našich webových stránok budeme evidovať a na aký účel ich používame.

Zmeny legislatívy alebo zmeny v našich vnútropodnikových procesoch môžu vyžadovať aj prispôsobenie tohto prehlásenia, preto Vás prosíme, aby ste si toto prehlásenie pravidelne prečítali. Prehlásenie o ochrane údajov je možné si kedykoľvek stiahnuť, uložiť alebo vytlačiť tu: https://www.mbi.eu/ ochrana-osobnych-udajov  

§1 Zodpovednosť a  rozsah platnosti
 

Zodpovedným v zmysle Všeobecného nariadenia k ochrane osobných údajov (GDPR) a iných zákonov o ochrane osobných údajov v príslušnom členskom štáte ako aj ostatných ustanovení o ochrane osobných údajov je:

 

MBI Institut für Marketingberatung AG

Münichreiterstrasse 19

1130 Wien

 

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre internetovú ponuku zo strany MBI ako aj prepojených firiem, ktorú je možné stiahnuť na doméne www.mbi.eu ako aj rôznych subdoménach (následne ako „naše webové stránky“).

 

§2 Poverený ochranou údajov 
Externá poverená osoba pre ochranu údajov je: 

RA Dr. Daniel Stanonik,

Salztorgasse 2/8

1010 Wien

 

§3 Čo sú osobné údaje?

 

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť využívané na zistenie Vašich osobných alebo vecných pomerov (napr. meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia alebo e-mailová adresa). Informácie, pri ktorých nie je možné vytvoriť žiadny súvis k Vašej osobe (alebo iba s neúmerne veľkým nasadením) napr. na základe anonymizácie údajov, nie sú osobnými údajmi.

 

 

§4 Aké osobné údaje budeme zhromažďovať / spracovávať a využívať? 

 

Väčšinu našej webovej stránky môžete používať bez zadávania osobných údajov. 

Ukladajú sa prístupové údaje bez vzťahu k osobe, ako napr. meno Vášho poskytovateľa internetových služieb, stránka, z ktorej ste nás navštívili, názvy prehliadnutých súborov a dátum ich prezretia. Tieto údaje budú vyhodnocované výlučne za účelom zlepšenia našej ponuky a neumožňujú žiadne závery o Vašej osobe. 

Ak budete chcieť využívať služby, ktoré na internete ponúkame, ako je objednávka newslettra (informácia o novinkách), alebo kúpa MBI Passportu atď., tak je naopak nutné zadať ďalšie údaje. Jedná sa o také údaje, ktoré sú potrebné na príslušné sprocesovanie, teda napr. Vaša emailová adresa pri objednaní newsletteru. 

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, používame v rámci poskytovania ponúkaných produktov a služieb, ďalej pri zodpovedaní Vašich otázok a na zlepšovanie našich webových stránok a aplikácií. 

Okrem toho sú Vaše údaje využívané na účely prieskumu trhu, marketingu a štatistiky (pozri nižšie). Spoločnosti patriace do koncernu MBI používajú kódovanie SSL na zabránenie úniku elektronicky prenášaných dát neoprávneným tretím stranám. 

K inému využívaniu Vašich osobných údajov nedochádza. K odovzdávaniu Vašich osobných údajov tretím osobám alebo k využívaniu Vašich dát na reklamné účely bez Vášho súhlasu, s výnimkou nižšie uvedených prípadov, nedochádza, jedine ak by sme boli zo zákona povinní údaje poskytnúť (informovanie súdov a úradov pri trestnom stíhaní; informovanie verejných inštitúcií, ktoré dostávajú údaje na základe zákonných predpisov, napr. poskytovatelia sociálneho poistenia, finančné úrady atď.), alebo ak by sme presadením našich pohľadávok poverili tretiu osobu viazanú profesionálnou mlčanlivosťou. 

Osobné údaje sú využívané predovšetkým na nasledovné účely:

 

 

 

a) MBI-Passport
 

aa)  Spôsob a rozsah spracovania údajov

 

Na našich internetových stránkach ponúkame resp. niektoré z našich dcérskych spoločností ponúkajú možnosť získať MBI Passport pri zadaní osobných údajov. Na tento účel potrebné údaje sa zadajú do zadávacej masky, sprostredkujú sa nám a uložia sa. Tieto údaje sa používajú na to, aby sme Vám vedeli ponúknuť služby a výhody v passporte na základe získania MBI Passportu, ktoré si kedykoľvek viete pozrieť na https://www.mbi.eu/sk/passport.  V rámci tohto procesu sa získavajú

nasledovné údaje: 

 

•      Meno

•      Adresa

•      Pohlavie

•      Dátum narodenia

•      Telefónne číslo

•      E-mailová adresa

 

Postúpenie Vašich údajov na spolupracujúce spoločnosti sa uskutoční, ak je to potrebné kvôli poskytnutiu / realizácii jednotlivých služieb. Na vykonanie platieb postupujeme Vaše platobné údaje do platobnej inštitúcie poverenou platbou. Táto spoločnosť môže Vaše údaje používať iba na realizáciu pokynu, inak na žiadne ďalšie účely.

Údaje, ktoré ste zadali pri kúpe MBI Passportu, využívame okrem toho pri prehľadávaní záznamov za účelom získavania obchodných informácií a v rámci boja proti podvodom. Slúžia na preverenie Vašej identity. Nezhromažďujú sa kompletné informácie. V rámci získavania obchodných informácií sa vykonáva nedokumentovaný dopyt. Avšak nevykonáva sa za účelom poskytovania úveru. V prípade chybných alebo nepresne sprostredkovaných osobných údajov, budeme takýto skutkový stav postupovať na kompetentné úrady.

 

 

 

bb)  Právna podstata

Spracovanie predložených osobných údajov slúži podľa článku 6 odsek 1 lit. b GDPRna naplnenie zmluvy medzi Vami a  MBI. Toto platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné k realizácii predzmluvných opatrení.

cc)   Doba archivácie 

Pokiaľ spracovávané údaje už nie sú potrebné k naplneniu zmluvy, tak sa odstránia. Aj po ukončení zmluvy môže byť potrebné archivovať Vaše osobné údaje, aby sa splnili zmluvné alebo zákonné povinnosti. V archivácii je možné v individuálnych prípadoch pokračovať, ak je to predpísané zo zákona.

b) Kontaktný formulár aa) Spôsob a rozsah spracovania

Na našej webovej stránke Vám poskytujeme možnosť kontaktovať nás prostredníctvom pripraveného formuláru. V rámci procesu odoslania Vášho dopytu cez kontaktný formulár bude odkaz na získanie súhlasu s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov. Ak použijete kontaktný formulár, spracujú sa Vaše nasledovné osobné údaje:

•                    Meno a priezvisko 

•                    E-mail adresa 

•                    Telefónne číslo

•                    Správa 

Zadanie Vašej e-mailovej adresy slúži na účely priradenia Vášho dopytu a možnosti odpovedať Vám. Pri využití kontaktného formuláru nenasleduje postúpenie Vašich osobných údajov na tretie osoby.

bb)  Právna podstata

Predchádzajúce opísané spracovanie údajov na účely nadviazania kontaktu sa uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR na základe Vami dobrovoľne odovzdaného vyhlásenia o súhlase nasledovne:

Zadaním mojich údajov a stlačením tlačítka „Odoslať“ vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním môjho mena, priezviska, e-mailovej adresy, môjho telefónneho čisla, ako aj mojej osobnej správy na spracovanie môjho kontaktného dopytu.

Súhlas na zisťovanie osobných údajov zistených počas využívania kontaktného formuláru môžem kedykoľvek odvolať e-mailom zaslaným na nasledovnú adresu: headoffice.at@mbi.eu alebo písomne na našu korešpondečnú adresu: MBI Institut für Marketingberatung AG, Münichreiterstrasse 19, 1130 Wien widerrufen.

 

cc)   Doba archivácie

 

Vaše osobné údaje spracovávané na základe kontaktného formulára sa odstránia, akonáhle sa Váš dopyt vybaví a príslušný skutkový stav sa definitívne objasní. V archivácii je možné v individuálnych prípadoch pokračovať, ak je to predpísané zo zákona.

c)  Reklama a prieskum trhu
 

aa) Spôsob a rozsah spracovania údajov 

 

Ak ste udelili súhlas k reklame, používame Vaše informácie okrem realizácie  služieb, o ktoré máte záujem, aj  na prípadnú adaptáciu nášho internetovného výstupu  podľa Vašich údajov ako aj  k príležitostným obsielkám  prostredníctvom pošty alebo emailu (formou nášho newsletteru) o zaujímavých novinkách a upozorneniach, ktoré sa týkajú našej spoločnosti alebo našej produktovej ponuky a ponuky služieb, a sú zamerané podľa Vašich individuálnych záujmov a používajú sa pritom Vaše údaje, ktoré sú potrebné uskutočnenie k tomu potrebného vyhodnotenia ako aj účely prieskumu trhu. 

 

Kvôli tomu je technicky potrebné, aby sme v používateľských profiloch zhromažďovali s Vami spojené a Vami poskytnuté údaje a vyhodnocovali ich na vyššie uvedené účely. Vykonávame to iba interne a len na uvedené účely.  bb) Právna podstata

Spracovanie Vašich osobných údajov k existujúcim poistným alebo iným produktom a zmluvám, pričom sa jedná o meno, pohlavie, akademický titul, adresa, dátum narodenia, na účely reklamy a prieskumu trhu vyplýva z čl. 6 odsek 1 písm. a GDPR na základe Vami dobrovoľne odovzdaného nasledovného vyhlásenia o súhlase :

 

Zadaním mojich údajov a stlačením tlačítka „Aktivovať teraz“ resp. „Registrovať“ v prípade aktivácie passportu vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich zadaných osobných údajov na účely reklamy a prieskumu trhu. 

Súhlas na zisťovanie osobných údajov zistených počas využívania kontaktného formuláru môžem kedykoľvek odvolať e-mailom zaslaným na nasledovnú adresu: headoffice.at@mbi.eu alebo písomne na našu korešpondečnú adresu: MBI Institut für Marketingberatung AG, Münichreiterstrasse 19, 1130 Wien widerrufen.

 

cc) Doba archivácie

Vaše meno, pohlavie, akademický titul, adresa ako aj dátum narodenia budú archivované, pokiaľ svoj súhlas k ich archivácii neodvoláte. V archivácii je možné v

individuálnych prípadoch pokračovať, ak je to predpísané zo zákona. §5 Užívateľské profily / Použitie cookies

a) Spôsob a rozsah spracovania údajov

Okrem vyššie uvedených prípadov nevytvárame žiadne užívateľské profily vzťahujúce sa k osobám. V súvislosti so získavaním informácií, ktoré si želáte, sú na našich serveroch archivované údaje iba v anonymnej forme, a to kvôli poskytovaniu rôznych našich služieb alebo za účelom vyhodnocovania. Pritom  sa protokolujú všeobecné informácie, napr. kedy a aký   obsah z našej ponuky bol prezeraný, alebo ktoré stránky sú najnavštevovanejšie. 

Využívame tzv. "Cookies" (malé textové súbory s konfiguračnými informáciami). Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú počas Vašej návštevy na našej internetovej stránke zasielané našim webovým serverom do Vášho prehliadača a jeho prostredníctvom zostanú zachované vo Vašom počítači pre neskoršie prezeranie. Využívame len tzv. Session-Cookies (označované aj ako dočasné Cookies), teda také, ktoré sú uložené výlučne po dobu Vášho využívania jednej z našich internetových stránok. 

Využívané Cookies slúžia predovšetkým na zistenie frekvencie využívania a počtu používateľov našich webových stránok, na ďalšiu identifikáciu Vášho počítača počas návštevy našich webových stránok pri prechode z jednej z našich webových stránok na našu inú webovú stránku a za účelom zistenia ukončenia Vašej návštevy. Tak sa dozvieme, ktorú oblasť našej webovej stránky, a ktoré iné webové stránky náš užívateľ navštívil. Tieto údaje o užívateľovi však nepripúšťajú žiadne závery o užívateľovi. Žiadne z týchto anonymne zistených užívateľských údajov sa nezlučujú s Vašimi osobnými údajmi podľa tohto Prehlásenia o ochrane údajov a odstránia sa okamžite po ukončení štatistického vyhodnotenia. Po ukončení relácie, keď ukončíte svoju reláciu v prehliadači, sa cookies okamžite vymažú.

Väčšina prehliadačov je prednastavená tak, že akceptujú cookies automaticky. Avšak ukladanie cookies môžete deaktivovať alebo nastaviť Váš prehliadač tak, že Vás bude informovať predtým, ako začne ukladať cookies. Používatelia, ktorí cookies neakceptujú, sa eventuálne nemusia dostať do niektorých oblastí našich webových stránok. 

b)  Právna podstata

Na základe popísaných účelov použitia vychádza právna podstata na spracovanie osobných údajov za použitia cookies z čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Pokiaľ ste nám na základe niektorého z upozornení na našich webových stránkach  („Cookie-Banner“) udelili súhlas s použitím cookies, riadi sa oprávnenosť použitia dodatočne čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a GDPR.

c)  Doba archivácie

Pokiaľ údaje, ktoré nám boli sprostredkované cez cookies, už nie sú potrebné na dosiahnutie vyššie popísaných účelov, tak sa tieto informácie vymažú. V archivácii je možné v individuálnych prípadoch pokračovať, ak je to predpísané zo zákona.

d)  Konfigurácia nastavení prehliadača

Väčšina prehliadačov je prednastavená tak, že štandardne cookies akceptujú. Svoj príslušný prehliadač môžete ale konfigurovať tak, že bude akceptovať len určité cookies alebo aj žiadne cookies. Upozorňujeme na to, že nebudete možno môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok, ak cookies deaktivujete na našich webových stránkach na základe Vašich nastavení prehliadača. Pomocou nastavení Vášho prehliadača môžete vymazať aj cookies uložené vo Vašom prehliadači. Ďalej je možné nastaviť Váš prehliadač tak, že Vás bude informovať, predtým ako sa cookies uložia. Keďže sa jednotlivé prehliadače môžu vo svojich funkciách líšiť, prosíme Vás, aby ste použili príslušné pomocné menu Vášho prehliadača na možnosti konfigurácie. 

Pokiaľ si želáte komplexný prehľad všetkých prístupov tretích osôb na Váš internetový prehliadač, odporúčame Vám inštaláciu plug-inu, špeciálne vytvoreného na tento účel.

 

§6 Integrácia Social Plug-Ins
 

Na našich webových stránkach sa nepoužívajú žiadne Social Plugins zo sociálnych sietí. Umiestnené sú iba hyperlinky ku príslušných sieťam, ktoré žiadne osobné údaje nezisťujú, neukladajú alebo nespracovávajú, pokiaľ na ne nekliknete.

 

§7 Google Analytics
 

Na našich webových stránkach sa používa  Google Analytics, služba webovej analýzy od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043 USA

(„Google“). Google Analytics používa takzvané „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho využívania webových stránok. 

Informácie, vytvorené týmito cookies, napríklad o čase, mieste a častosti Vášho využívania tejto webovej stránky, sa spravidla prenášaju na server Google do USA a tam sa ukladajú. Pri využívaní Google Analytics nie je vylúčené, že Cookies použité zo strany Google Analytics môžu ukladať popri IP-adrese aj ďalšie osobné údaje. Upozorňujeme na to, že Google prípadne tieto informácie odovzdá tretím osobám, pokiaľ je to predpísané zo zákona, alebo ak tretia osoba tieto údaje spracováva z poverenia Google.  

Informácie vytvorené prostredníctvom cookies bude Google využívať z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie využívania webovej stránky, na vytvorenie reportov o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších  služieb súvisiacich s využitím webovej stánky a internetu voči   prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresu sprostredkovanú v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača nebude  Google podľa vlastných údajov zlučovať s inými dátami z Google. 

Ukladaniu cookies môžete vo všeobecnosti zabrániť príslušným nastavením softwaru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. 

Nie je vylúčené, že cookies použité zo strany Google Analytics nemôžu okrem  IPadresy ukladať aj ďalšie osobné údaje. Aby ste zabránili tomu, že informácie k Vášmu využívaniu webovej stránky nebude Google Analytics evidovať a prenášať na Google Analytics, môžete si  na nasledovnom linku stiahnuť a inštalovať plugin pre Váš prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tento plugin zabraňuje prenosu informácií o Vašej návšteve webovej stránky na Google Analytics. Tento plugin neznemožňuje analýzu iného druhu.

Upozorňujeme na to, že vyššie popísaný plugin prehliadača nemôžete použiť pri návšteve našej webovej stránky cez prehliadač na mobilnom zariadení (smartphone alebo tablet). Pri používaní mobilného zariadenia môžete zabrániť evidovaniu Vašich užívateľských údajov zo strany Google Analytics tak, že kliknete na nasledovný link: <ahref="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a >.

Aby sa zabezpečila čo najlepšia ochrana Vašich osobných údajov, rozšírili sme na tejto webovej stránke Google Analytics o kód „anonymizeIp“. Tento kód spôsobí, že sa vymaže posledných 8 bitov IP-adresy a Vaša  IP-adresa sa takto zaeviduje anonymne (takzvaný IP-Masking). Vašu  IP-adresu  pritom Google v zásade už pred prenosom v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných štátov v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti, a tým anonymizuje. Len vo výnimočných prípadoch sa kompletná IP-adresa prenesie na server Google do USA a tam sa skráti.

 

§8 Bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ktoré sú u nás uložené 
 

Zaväzujeme sa chrániť Vašu súkromnú sféru a dôverne narábať s Vašimi osobnými údajmi. Aby nedošlo k strate alebo zneužitiu dát, ktoré sú u nás uložené, vykonávame rozsiahle technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pravidelne preverované a prispôsobované technologickému pokroku. Avšak upozorňujeme Vás, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že na pravidlá ochrany údajov a na vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia nebudú dbať ostatné osoby alebo inštitúcie, ktoré nepatria do našej oblasti zodpovednosti. Predovšetkým nezašifrované údaje poskytované aj cez e-mail- môžu čítať tretie osoby. Na to nemáme technicky žiadny vplyv. Je na zodpovednosti užívateľa, aby chránil poskytované údaje pred zneužitím šifrovaním alebo iným spôsobom. 

 

§9 Hyperlinky k cudzím webovým stránkam  
 

Na našej webovej stránke sa nachádzajú tzv. hyperlinky k webovým stránkam iných poskytovateľov. Pri aktivácii týchto hyperlinkov budete z našej webovej stránky presmerovaný priamo na webovú stránku iného poskytovateľa. Rozpoznáte to okrem iného tak, že sa zmení URL. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za dôverné narábanie s Vašimi údajmi na týchto webových stránkach tretích osôb, pretože nemáme žiadny vplyv na to, aby tieto spoločnosti dodržiavali ustanovenia o ochrane údajov. O narábaní s Vašimi osobnými údajmi sa prosím informujte priamo na ich webových stránkach. 

 

§10 Právo vzniesť odpor
 

Pri spracovaní Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 Ods. 1 S. 1 písm. f GDPR, máte podľa článku 21 GDPR právo vzniesť odpor voči spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ na to existujú dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej mimoriadnej situácie alebo je Váš odpor namierený proti priamej reklame. V prípade priamej reklamy Vám vzniká celkové právo vzniesť odpor, ktorý sa realizuje bez udania mimoriadnej situácie.

 

§11 Práva dotknutých osôb
Z GDPR vyplývajú pre Vás ako osobu dotknutú spracovaním osobných údajov  nasledovné práva:

•              Podľa článku 15 GDPR môžete požadovať informáciu o Vašich údajoch, ktoré spracovávame. Môžete predovšetkým požadovať informáciu o účele spracovania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše údaje predložené, o plánovanej dobe archivácie, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo na odpor, o existencii práva sťažovať sa, o pôvode Vašich údajov, pokiaľ tieto neboli zhromaždené nami, o posunutí na tretie krajiny alebo na medzinárodné organizácie, ako aj o existencii automatizovaného hľadania riešenia vrátane profilingu a prípadne vierohodné informácie k ich podrobnostiam.

•              Podľa čl. 16 GDPR  môžete bezodkladne požadovať opravu Vašich nesprávnych údajov, ktoré sú u nás uložené alebo ich skompletizovanie.

•              Podľa čl. 17 GDPR môžete požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ spracovanie nie je potrebné na uplatnenie práva  na slobodné vyjadrenie názoru a informáciu, na naplnenie právneho záväzku, z dôvodov verejného záujmu alebo na vymoženie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov.

•              Podľa čl. 18 GDPR môžete požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ popriete správnosť údajov, spracovanie je protiprávne, my už Vaše údaje viac nepotrebujeme a Vy ich vymazanie odmietnete, pretože ich potrebujete na vymáhanie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov. Právo na základe čl.  18 GDPR Vám prislúcha i vtedy, ak ste vzniesli odpor voči spracovaniu podľa čl. 21 GDPR .

•              Podľa čl. 20 GDPR môžete požadovať, aby ste obdržali Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii,  v štrukturovanom, schodnom a strojovo čitateľnom formáte alebo môžete  požadovať odovzdanie na inú zodpovednú osobu. 

•              Podľa čl. 7 Ods. 3 GDPR môžete Váš raz udelený súhlas kedykoľvek odvolať. S tým následkom, že už nebudeme smieť na základe tohto súhlasu do budúcna pokračovať so spracovaním údajov.

•              Podľa čl. 77 GDPR máte právo, sťažovať sa na úrade, ktorý vykonáva dohľad. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný úrad v mieste Vášho obvyklého miesta pobytu, Vášho pracoviska alebo nášho sídla podnikania.