Všeobecné obchodné a užívateľské podmienky

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú právny vzťah medzi majiteľom Passportu na jednej strane a MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH na strane druhej. Registráciou a aktiváciou MBI Passportu súhlasí majiteľ tejto karty s VOP.

 

Preambula

MBI PASSPORT je službou vydavateľa MBI PASSPORTU a poskytuje majiteľovi PASSPORTU množstvo výhod, ktoré sú bližšie opísane v predložených VOP ako aj na internetovej stránke www.mbi.eu.

 

1           DEFINÍCIE

 

1.1          VYDAVATEĽ MBI-PASSPORTU – vydavateľom MBI Passportu je Anlagen und Marketingberatung GmbH, A-1130 Wien, Münichreiterstrasse 19 (viď bod 9).

1.2          MBI-PASSPORT – je Passport vystavený vydavateľom MBI Passportu individuálne pre každého jedného majiteľa Passportu.

Aktiváciou MBI Passportu bude majiteľ MBI Passportu oprávnený využívať a ďalej odporúčať špeciálne produkty a výhody, ktoré sú poskytnuté priamo MBI alebo produktovými partnermi MBI. Aktuálne produkty a výhody sú uvedené na www.mbi.eu. Každý majiteľ MBI Passportu má možnosť Passport ďalej promovať a odporučiť ho ďalším potenciálnym záujemcom. Aktiváciou MBI Passportu získa majiteľ MBI Passportu automaticky prístup do klientskeho portálu, kde môže ukladať a spravovať svoje údaje.

1.3          MBI KONCERN – je podnik príbuzný s vydavateľom MBI Passportu, ďalej bude nazývaný „MBI“.

1.4          MBI PASSPORT KARTA – je karta vydaná vydavateľom MBI Passportu konkrétnemu majiteľovi.

1.5          MAJITEĽ MBI PASSPORTU – je majiteľ MBI Passportu, ktorý je oprávnený využívať výhody vyplývajúce z Passportu.

1.6          AKTIVÁCIA – predstavuje nadobudnutie MBI Passportu prostredníctvom www.mbi.eu a prostredníctvom partnerských stránok.

1.7          MBI STORE – sú označované ako „Your PrivateBroker Stores“.

1.8          MBI KLIENSTKY PORTÁL – je platforma, ktorá umožňuje majiteľovi MBI Passportu nahrávať a spravovať svoje zmluvy digitálne.

1.9          VÝHODY – sú služby a špeciálne zvýhodnenia, ktoré poskytuje vydavateľ MBI Passportu majiteľovi MBI Passportu od momentu aktivácie Passportu. Produkty z oblasti finančných služieb, ktoré spadajú pod FernFinG a nie sú ponúkané vydavateľom MBI Passportu a/alebo MBI, nie sú súčasťou výhod MBI Passportu. Súčasťou sú produkty a služby poskytnuté licencovanými PrivateBrokermi a partnermi MBI. Výhody MBI Passportu sú definované tak na www.mbi.eu/passport ako aj v týchto VOP a môžu byť kedykoľvek zmenené.

1.10      PRODUKTY – sú produkty a služby poskytované poskytovateľom produktov a služieb majiteľovi MBI Passportu v zmysle týchto VOP.

1.11      POSKYTOVATEĽ PRODUKTU / SLUŽBY – je výrobca produktu alebo poskytovateľ služby, ktorý je zodpovedný za to, že ponúkané produkty a služby zodpovedajú platným právnym normám a zákonným predpisom.

1.12      OSOBNÁ AKTIVÁCIA – sú aktivácie Passportu, ktoré sa uskutočnili na základe osobného odporúčania majiteľa MBI Passportu. Vydavateľ MBI Passportu je v tejto súvislosti oprávnený odmietnuť aktiváciu bez uvedenia dôvodov.

 

2           UZAVRETIE ZMLUVY a DOBA TRVANIA ZMLUVY

2.1          Vydavateľ MBI Passportu predkladá poslaním online pozvánky potenciálnemu majiteľovi MBI Passportu ponuku na uzavretie MBI Passportu, táto ponuka je nezáväzná.

2.2          Objednávkou prijíma majiteľ MBI Passportu záväzne túto ponuku zmluvy.

2.3          Vydavateľ MBI Passportu je oprávnený prijať ponuku na zmluvu výslovne prostredníctvom zaslania potvrdenia alebo prostredníctvom zaslania MBI karty k Passportu. Zmluva nadobúda účinnosť podľa toho, či skôr príde potvrdenie zmluvy alebo MBI karta k Passportu. Týmto je MBI Passport aktivovaný na neobmedzene dlhý čas.

2.4          Vydavateľ MBI Passportu je oprávnený odmietnuť objednávku alebo ju ohraničiť na bežné množstvo.

2.5          MBI Passport dáva ľudom bezplatne množstvo finančných výhod.

2.6          Majiteľ MBI Passportu má možnosť sám odporučiť Passport ďalším záujemcom a tým im pomôcť šetriť peniaze príp. rozumne investovať. Pritom on sám z toho profituje.

 

3           POSTAVENIE MAJITEĽA PASSPORTU

3.1          Majiteľ MBI Passportu sa nepodriaďuje žiadnym príkazom a nie je viazaný žiadnou konkrétnou dobou trvania zmluvy ani miestom.

3.2          Majiteľ MBI Passportu sa nestáva súčasťou podniku MBI.

3.3          Majiteľ MBI Passportu je sám zodpovedný za zaplatenie daní, odvodov a iných poplatkov podľa zákonov svojej krajiny. Predovšetkým to znamená, že majiteľ MBI Passportu svoje provízie prizná a v zmysle zákona z nich odvedie náležité dane a ďalšie odvody do stanoveného termínu.

3.4          Majiteľ MBI Passportu nesmie vykonávať žiadne dodatočné aktivity okrem odporúčania.

 

4           ZÁRUKA a RUČENIE

4.1          Pre služby ktoré poskytuje vydavateľ MBI Passportu platia vo veci ručenia všeobecné ustanovenia podľa §§ 922 ff ABGB. Vydavateľ MBI Passportu neručí v spojení s MBI kartou za služby tretích osôb, najmä za poskytovateľov tovarov a služieb. To platí aj pre všetky služby v spojení s poskytnutými výhodami.

4.2          Vydavateľ MBI Passportu a jeho poverenci ručia za celkový obchodný styk iba v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti. Voči konzumentom platí toto vylúčenie ručenia okrem zranenia osôb. V oblasti hrubej nedbanlivosti, s výnimkou vzťahu ku konzumentom, sa dohaduje hranica ručenia vo výške hodnoty kontraktu. Vydavateľ MBI Passportu neručí za poskytnuté služby v spojitosti s MBI kartou a tretích strán.

5           PRÁVO NA ODSTÚPENIE príp. ZRUŠENIE ÚČTU

5.1          Právo na odstúpenie podľa Fern-Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG)

Majiteľ MBI Passportu je, pokiaľ je konzumentom v zmysle KSchG, podľa § 3 KSchG a § 4 Ods. 1 Z 8 FAGG, zákonom oprávnený do 14 dní odstúpiť od zmluvy prípadne ju zrušiť.

Právo na zrušenie zmluvy prípadne právo na odstúpenie je vylúčené v prípade:

Ø  Uzatvorenia zmluvy v obchodných priestoroch vydavateľa MBI Passportu / uzatvorenia zmluvy poverenou osobou / obchodníkom.

Ø  Uzatvorenia zmluvy na veľtrhu v stánku vydavateľa MBI Passportu / v stánku poverenej osoby / obchodníka, pokiaľ tam je takýto obchod bežne vykonávaný (viď smernicu EU 22 der RL 2011/83/EU).

Ø  Tovarov a služieb podľa § 18 Ods. 1 Z 2 FAGG, ktorých cena kolíše v závislosti od finančných trhov.

Ø  Zmlúv, ktoré boli podľa § 1 Ods. 2 Z 1 FAGG uzavreté mimo obchodných priestorov a pri ktorých spotrebiteľom platený poplatok nepresiahol čiastku EUR 50,00.

Podľa § 3 KSchG a § 4 Ods.1 Z 8 FAGG poučuje vydavateľ MBI Passportu majiteľa MBI Passportu o práve na zrušenie zmluvy nasledovne:

5.1.1    Právo na zrušenie zmluvy

Máte právo do 14 dní zrušiť zmluvu bez uvedenia dôvodu. Doba na zrušenie zmluvy činí 14 dní od podpísania zmluvy.

V prípade využitia Vášho práva na zrušenie zmluvy Vás prosíme, aby ste nás MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH, A-1130 Wien, Münichreiterstrasse 19, Tel.: +43 (0) 1 / 877 74 74, Fax: +43 (0) 1 / 877 74 74, E-Mail: headoffice.at@mbi.eu informovali prostredníctvom jasného vysvetlenia (mailom alebo poštou) o Vašom rozhodnutí túto zmluvu zrušiť. Pre dodržanie lehoty na zrušenie zmluvy stačí odoslať správu o zrušení zmluvy pred uplynutím lehoty na zrušenie.

5.1.2    Následky zrušenie zmluvy

V prípade zrušenia predmetnej zmluvy Vám okamžite, no najneskôr do 14 dní od doručenia Vašej správy o zrušení zmluvy, vyplatíme späť všetky peniaze, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z toho dôvodu, že ste si vybrali iný druh dopravy než nami ponúkanú štandardnú dopravu). Pri spätnom vyplatení finančných prostriedkov použijeme ten istý spôsob platby, ako ste Vy použili pri pôvodnej transakcii, jedine že by s Vami výslovne bolo dohodnuté niečo iné. Pri vrátení peňazí Vám nebudú fakturované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátiť Vám peniaze v prípade, že sme tovar dostali naspäť alebo ste dokázali, že ste tovar poslali späť. Podľa toho, čo bolo skôr.

Máte povinnosť prípadné dodatočne získané tovary nám poslať alebo odovzdať okamžite, no najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o zrušení zmluvy. Lehota je dodržaná, ak odošlete tovar (MBI kartu) pred uplynutím lehoty 14 dní.

Platíte bezprostredné náklady súvisiace s poslaním tovaru (MBI karty) späť. Musíte zaplatiť za prípadnú stratu hodnoty tovaru (MBI karty) iba v prípade, že sa dá jednoznačne dokázať, že strata hodnoty bola spôsobená Vaším konaním. V prípade zníženia jej kvality, vlastností alebo funkčného použitia.

5.2         Právo na odstúpenie podľa Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG)

Majiteľ MBI Passportu je, pokiaľ je konzumentom v zmysle KSchG, podľa § 3 KSchG a § 8 FernFinG, zákonom oprávnený do 14 dní zrušiť zmluvu, ktorú uzavrel v obchodných priestoroch vydavateľa MBI Passportu, pokiaľ sa pri službách vydavateľa MBI Passportu jedná o finančné služby podľa § 3 Z 2 FernFinG s výnimkou finančných služieb uvedených v § 10 Z 1.

5.2.1         Následky práva na odstúpenie

Ak odstupujete od predmetnej zmluvy, môžeme od Vás požadovať bezodkladné zaplatenie skutočne poskytnutých plnení v zmysle tejto zmluvy. Čiastka, ktorá má byť zaplatená pritom nesmie prevyšovať objem už poskytnutých plnení v pomere k celkovému objemu zmluvne dohodnutých plnení. Ďalej dostanete najneskôr do 30 dní od doručenia vyhlásenia o odstúpení späť všetky peniaze, ktoré sme od Vás dostali, ponížené o poplatok uvedený v prvej vete. Naopak od Vás dostaneme najneskôr do 30 dní od poslania vyhlásenia o odstúpení všetky peňažné čiastky a predmety, ktoré ste od nás dostali. Vo zvyšných veciach platí bod 5.1.1.

 

6           ZMENY VOP

6.1          Prípadné cenové zmeny ako aj zmeny VOP budú majiteľovi MBI Passportu oznámené vopred a budú platné až od uvedeného budúceho dátumu. Ak klient do 14 dní nevyjadrí písomne svoj nesúhlas (stačí aj emailom alebo faxom) znamená to, že so zmenami súhlasí. Aktuálne VOP sú dostupné na internetovej stránke https://www.mbi.eu/at/agb.

 

7           POVINNÉ INFORMÁCIE 

Podľa § 5a Ods. 1 KSchG, § 4 Ods. 1 FAGG, § 5 Ods. 1 FernFinG poskytuje vydavateľ MBI Passportu majiteľovi MBI Passportu nasledujúce informácie:

Dôležité charakteristiky MBI Passportu: sú kedykoľvek dostupné na internetovej stránke www.mbi.eu/passport.

Zmluvný partner: MBI Anlagen Marketing Beratung GmbH Sitz: A 1130 Wien, Münichreiterstrasse 19, Tel.: +43 (0) 1 / 877 74 74, Fax: +43 (0) 1 / 877 74 74, E-Mail: headoffice.at@mbi.eu.

Dodacie podmienky: doručenie poštou

Právo na odstúpenie: viď bod 5. Poučenie o zrušení zmluvy

Právo na záruku: podľa § 922 ff ABGB;

Podmienky vypovedania zmluvy: písomne (stačí emailom alebo faxom ), zmluvu môžete vypovedať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov viď bod 2. a bod 5.

 

8           ĎALŠIE USTANOVENIA 

8.1          Majiteľ MBI Passportu získa pravdivým vyplnením aktivačného formuláru / registráciou právo kúpiť / využiť produkty poskytované partnerom za podmienok uvedených na www.mbi.eu. To platí počas celej doby trvania aktivácie na základe vždy platných VOP.

8.2          Majiteľ MBI Passportu si ho môže po aktivácii a splnení krokov uvedených na webstránke vydavateľa MBI Passportu vyzdvihnúť u zamestnanca vydavateľa MBI Passportu alebo osobne v ktoromkoľvek MBI Store.

8.3          Za správnosť údajov zadaných pri aktivácii Passportu je zodpovedný samotný majiteľ MBI Passportu. Majiteľ MBI Passportu je povinný počas celej doby aktivácie Passportu informovať koncern MBI o akýchkoľvek zmenách osobných údajov do 14 dní od ich zmeny. Za škody spôsobené nesplnením tejto povinnosti nesie zodpovednosť majiteľ MBI Passportu.

8.4          Vydavateľ MBI Passportu nie je zodpovedný za plnenia zmluvných partnerov.

8.5          MBI Passport je neprenosný. Majiteľ MBI Passportu súhlasí s tým, že skupina MBI a jej pridružené podniky budú za účelom uskutočnenia obchodu spracovávať osobné údaje majiteľa MBI Passportu. Počas doby aktivácie Passportu môže majiteľ MBI Passportu využívať všetky jeho výhody vrátane MBI karty k Passportu.

8.6          Vydavateľ MBI Passportu si vyhradzuje právo na zmenu výhod.

8.7          Čo sa týka súdnej príslušnosti a voľby práva podliehajú tieto VOP príslušným zákonným podmienkam pre spotrebiteľa. Aktiváciou MBI Passportu vyhlasuje majiteľ MBI Passportu, že ho vydavateľ MBI Passportu výslovne upozornil na túto klauzulu a že súhlasí s týmito VOP. Vedľajšie dojednania nie sú možné. Prípadné zmeny týchto VOP sa môžu uskutočniť výlučne písomnou formou.

8.8          Týmito VOP sa nezakladá pracovno-právny pracovný vzťah ani obchodný vzťah.

8.9      Ak je jedno z ustanovení týchto VOP, dodatočná zmena alebo doplnok zmluvy neplatný alebo sa stane neplatným, zostáva platnosť a účinnosť zvyšných ustanovení nedotknutá. V prípade neúčinnosti, neplatnosti alebo neuplatniteľnosti niektorých ustanovení je medzi zmluvnými partnermi dohodnuté, že sa použije iné z ustanovení relatívne blízke zamýšľanému hospodárskemu výsledku, ktoré nie je neplatné, neúčinné alebo neuplatniteľné. Konkrétny hospodársky záujem zmluvných strán sa bude zisťovať predovšetkým z neplatných, neúčinných alebo z nezákonných ustanovení.

 

9           ÚDAJE O VYDAVATEĽOVI MBI PASSPORTU

Názov spoločnosti: MBI Anlagen Marketing Beratung GmbH
Sídlo: A 1130 Wien, Münichreiterstrasse 19
Email: headoffice.at@mbi.eu
Homepage: www.mbi.eu
UID: ATU16046302
Číslo v obchodnom registri: FN 83531s
Zapísaná na súde: Obchodný súd vo Viedni