VŠEOBECNÉ obchodní podmínky (VOP) pro propagaci Your PrivateBroker® Passportu přes internet

1. Definice

1.1. DATOVÝ LIST je formulář umístěný na internetové stránce zprostředkovatele, přístupné na www.mbi.eu, který je nutné vyplnit a odeslat za účelem nákupu Passportu přes internet.
1.2. KLIENT – kupující/majitel MBI Passportu, který je oprávněný osobně si uplatnit slevu.
1.3. MBI KONCERN – vydavatel MBI Passportu, i dceřiné společnosti vydavatele MBI Pasportu a zprostředkovatele.
1.4. MBI PASSPORT – Your PrivateBroker® Passport nazývaný MBI-Passport, který byl vystaven vydavatelem poukazu na jméno klienta, jehož nákupem klient získává oprávnění koupit si produkt uvedený v příslušné platné příloze se slevou, která je tam uvedena.
1.5. MBI Passport Card – jedná se o MBI Payroll Card Prepaid MasterCard®, která je využívána k provádění transakcí.
1.6. VYDAVATEL MBI PASSPORTU – MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH, jehož údaje jsou uvedeny v bodě 11.
1.7. MBI STORE – jedná se o takový druh tzv. poboček, který je označován jako „Your PrivateBroker Store“ a jejichž seznam je uveden na www.mbi.eu.
1.8. PRODUKT – Produkty a služby poskytovatele produktu, na které se vztahuje sleva poskytovaná majiteli MBI Passportu na základě.
1.9. POSKYTOVATEL PRODUKTU – výrobce produktu, který je zodpovědný za to, aby produkt splňoval právní normy a předpisy dle smlouvy uzavřené s poskytovatelem produktu.
1.10.PROMOTÉR – fyzická nebo právnická osoba, která s vydavatelem MBI Passportu uzavřela smlouvu na propagaci.
1.11. SLEVA – výhoda poskytnutá vydavatelem MBI Passportu klientovi při koupi MBI Passportu, která je definována v příloze.
1.12. SELFCHECK – formulář potřebný k analýze klienta.
1.13. ZPROSTŘEDKOVATEL - MBI, jejíž údaje obsahuje bod 11.
1.14. SMLOUVA – dohoda uzavřená mezi klientem a vydavatelem MBI Passportu, v písemné nebo elektronické podobě, o koupi MBI Passportu.

2. Klient je na základě koupeného MBI Passportu a pravdivě vyplněného aktivačního formuláře oprávněn koupit / využít od poskytovatele produktu produkt uvedený zprostředkovatelem produktu se slevou uvedenou v příloze.
Výše uvedené platí během platnosti MBI Passportu po jeho předložení a v souladu s příslušnými platnými VOP.

3.
3.1 V případě nákupu elektronickou cestou může klient po splnění kroků uvedených na webové stránce vydavatele MBI Passportu nebo zprostředkovatele převzít MBI Passport osobně od spolupracovníka vydavatele MBI Passportu nebo zprostředkovatele nebo v každém MBI Storu.
3.2 Za správnost údajů uvedených při nákupu klientem je zodpovědný klient. Klient je povinen do 14 dnů písemně nebo elektronickou cestou informovat zprostředkovatele o změnách svých údajů během platnosti MBI Passportu. Za náhradu škody při nedodržení této oznamovací povinnosti je zodpovědný klient.

4. Kupní cena MBI-Passportu činí 99 EUR brutto. Klient hradí kupní cenu oproti faktuře, platba proběhne elektronickou cestou na bankovní účet vydavatele MBI Passportu. Případné bankovní poplatky za platbu se účtují klientovi.

5. Za účelem propagace produktu uzavírá majitel MBI Passportu smlouvu s promotorem Passportu. Vydavatel MBI Passportu, resp. zprostředkovatel není zodpovědný za plnění smlouvy poskytovatelem produktu.

6. Ručení za produkt jde na účet poskytovatele produktu, ručení za slevu jde na účet vydavatele MBI Passportu.

7. Platnost MBI-Passportu činí 12 měsíců od vystavení a prodlužuje se o dalších 12 měsíců, pokud 3 měsíce před uplynutím platnosti nebude podána neformální písemná výpověď.
Aktivační proces MBI Passportu může trvat až 14 dnů.
Žadatel souhlasí, že v případě prodloužení bude cena za MBI Pasport stažena z provize, na kterou vznikl nárok a která má být vyplacena v zúčtovacím období bezprostředně se nacházejícím před výročním dnem prodloužení. V případě předčasného vrácení, nebo neuplatnění služeb není možné vrátit žádné náklady. MBI Passport je nepřenosný. Majitel MBI Passportu souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje získané v rámci zpracování obchodu zpracovány podnikatelskou skupinou MBI a s ní propojenými společnostmi. Během platnosti MBI Passportu může klient využít všech výhod v MBI Passportu včetně MBI Passport Card.

8. Vydavatel MBI Passportu si vyhrazuje právo na změnu produktu.

9. Nákupem MBI Passportu vyslovuje klient souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnostmi koncernu MBI za účelem průzkumu trhu, pro marketingové, obchodní a statistické účely v nevyhnutelném rozsahu a potřebným způsobem. Společnosti patřící do koncernu MBI provozují certifikaci SSL, aby zabránily vydání údajů klienta získaných elektronickou cestou neoprávněným třetím stranám.

10. Tyto VOP podléhají rakouskému právu. Pro případné spory je příslušný soud vydavatele MBI Passportu. Nákupem MBI Passportu klient výslovně souhlasí s tím, že vydavatel MBI Passportu ho výslovně upozornil na tuto klauzuli a smlouvu uzavřel s tímto vědomím.

11. Údaje vydavatele MBI Passportu:
     Jméno společnosti: MBI Anlagen Marketing Beratung GmbH
     Sídlo: A-1130 Vídeň, Münichreiterstrasse 19
     Emailová adresa: headoffice@mbi.co.at
     Webová stránka: www.mbi.eu
     DIČ: ATU16046302
     Číslo zápisu v rakouském obchodním rejstříku: FN 83531s
     Příslušný obchodní soud: Handelsgericht Wien