Všeobecné obchodní podmínky MBI Passport

MBI Passport

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah mezi majitelem MBI PASSPORTU na straně jedné a společností MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH na straně druhé. Majitel karty akceptuje nákupem MBI PASSPORTU tyto VOP.

Preambule

MBI-PASSPORT je služba VYDAVATELE MBI PASSPORTU a poskytuje MAJITELI MBI PASSPORTU mnohé výhody, které jsou blíže popsány v těchto VOP a na www.mbi.eu.

1.     Definice

 

1.1. VYDAVATEL MBI-PASSPORTU – je MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH, A-1130 Vídeň, Münichreiterstrasse 19 (viz bod 11).

1.2. MBI-PASSPORT – je Passport vydaný VYDAVATELEM MBI PASSPORTU individuálně pro každého MAJITELE MBI PASSPORTU.

Na základě aktivace MBI PASSPORTU je MAJITEL MBI PASSPORTU oprávněn využívat a dále doporučovat speciální produkty a výhody, které jsou nabízeny ze strany MBI nebo produktových partnerů. Aktuální produkty a výhody jsou uvedeny na www.mbi.eu. Každý MAJITEL MBI PASSPORTU má možnost propagovat MBI Passport a doporučovat ho dále potenciálním zájemcům.

1.3. MBI KONCERN – je společnost ve skupině VYDAVATELE MBI PASSPORTU, následně jen „MBI“.

1.4. KARTA MBI PASSPORT – jedná se o Payroll Prepaid Card MBI (v současné době MasterCard ®), která je využívána k provádění finančních transakci.

1.5 MAJITEL MBI PASSPORTU – je osoba, která si koupila MBI PASSPORT, jež ji osobně opravňuje k využití výhod.

1.6 AKTIVACE – jedná se o nákup MBI PASSPORTU výlučně přes www.mbi.eu

1.7 MBI STORE – jsou označovány jako „Your PrivateBroker Stores“. Seznam Storů je k dispozici na www.mbi.eu.

1.8 VÝHODY – jsou služby a speciální slevy, které poskytuje VYDAVATEL MBI PASSPORTU MAJITELI MBI PASSPORTU od okamžiku aktivace. Produkty z oblasti finančních služeb, které podléhají Zákonu o poskytování finančních služeb na dálku a nejsou nabízeny VYDAVATELEM MBI PASSPORTU a / nebo MBI, nejsou součástí výhod Passportu. Součástí je poskytnutí služeb licencovaných PrivateBrokerů. Výhody jsou definovány na www.mbi.eu a v těchto VOP a mohou být kdykoliv změněny.

1.9. PRODUKT – jedná se o produkty a služby majitele produktu a služby, na které platí poskytnuté výhody pro MAJITELE MBI PASSPORTU dle těchto VOP.

1.10 MAJITEL PRODUKTU/MAJITEL SLUŽBY – jde o výrobce produktu nebo poskytovatele služby, který je zodpovědný za to, aby nabízený produkt/služba odpovídaly platným právním normám a zákonným předpisům.

1.11 OSOBNÍ AKTIVACE – jedná se o aktivace Passportu, které vzniknou na základě osobního doporučení MAJITELE MBI PASSPORTU a z toho vyplývající aktivace. MBI je v této souvislosti oprávněna aktivaci bez udání důvodů odmítnout.

1.12 PŘÁTELSKÝ BONUS – může obdržet MAJITEL MBI PASSPORTU, dokud má aktivní svůj MBI PASSPORT. MAJITELI MBI PASSPORTU bude za aktivní propagaci, doporučení a z toho plynoucích aktivace MBI PASSPORTU vyplacen přátelský bonus. MBI je v této souvislosti oprávněna aktivaci bez udání důvodů odmítnout.

1.12 VÝPOČET PŘÁTELSKÉHO BONUSU – základem pro výpočet přátelského bonusu je aktivní MBI PASSPORT.

1.14 VYÚČTOVÁNÍ – za vyúčtování je považován výpočet přátelského bonusu á kalendářní měsíc. Vyúčtování nároků na přátelský bonus probíhá vždy ke konci daného kalendářního měsíce, ve kterém nárok vznikl.

1.15 VÝPLATA PŘÁTELSKÉHO BONUSU – výplata přátelského bonusu probíhá u aktivních Passportů výlučně přímo na MBI PASSPORT CARD vždy k 20. dni v měsíci. Dokud MAJITEL MBI PASSPORTU nevyužije MBI CARD, bude přátelský bonus uložen pod jeho jménem na rezervní konto.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, NÁKLADY a DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

VYDAVATEL MBI PASSPORTU zve potenciálního MAJITELE MBI PASSPORTU prostřednictvím online objednacího servisu, aby využil nabídky k získání MBI PASSPORTU; pozvánka je nezávazná a nepovinná.

Objednáním deklaruje MAJITEL MBI PASSPORTU závazně svoji nabídku smlouvy.

VYDAVATEL MBI PASSPORTU je oprávněn nabídku smlouvy výslovně přijmout tím, že pošle potvrzení objednávky nebo dodá MBI PASSPORT CARD. Podle toho, k čemu dojde dříve, vznikne právně závazná smlouva ke dni zaslání potvrzení objednávky nebo dodání MBI PASSPORT CARD. Tímto se aktivuje MBI PASSPORT.

VYDAVATEL MBI PASSPORTU je oprávněn přijetí objednávky odmítnout nebo objednávku omezit na obvyklé množství.

Náklady za MBI PASSPORT činí 99,00 Euro brutto ročně. Platba probíhá prostřednictvím platebních cest na www.mbi.eu.

 

Bylo dohodnuto, že výše uvedená cena MBI PASSPORTU bude mít stabilní hodnotu. Měřítkem pro výpočet stabilnosti hodnoty je spotřebitelský cenový index 2016 zveřejňovaný měsíčně organizací Statistik Austria nebo z moci úřední na jeho místo nastupující index. Základní hodnotou pro korekce je především index, který byl zveřejněn v měsíci uzavření této smlouvy (VOP). Veškeré změněné sazby se počítají se zaokrouhlením na desetinné číslo. Výkazy navýšení o indexaci vede VYDAVATEL PASSPORTU.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být vypovězena oběma stranami na konci doby trvání MBI PASSPORTU (1 rok doba platnosti) s dodržením jednoměsíční výpovědní lhůty.

Nedojde-li k výpovědi, pak se MAJITEL MBI PASSPORTU zavazuje uhradit nově vzniklé výroční náklady do 14 dnů po uplynutí roční možnosti výpovědi. MAJITEL MBI PASSPORTU souhlasí s tím, že cena MBI PASSPORTU může být stržena z nároku na přátelský bonus. Při předčasném vrácení a nevyužití služeb nemohou být vráceny žádné náklady.

3. POSTAVENÍ MAJITELE PASSPORTU

a) MAJITEL MBI PASSPORTU není vázán žádnými obsahovými instrukcemi, ani dobou či místem využití služby.

b) MAJITEL MBI PASSPORTU není začleněn do společnosti MBI.

c) MAJITEL MBI PASSPORTU je výhradně sám zodpovědný za plnění zemských zákonných povinností, které se ho týkají, především živnostenských, daňových a sociálně pojistných. MAJITEL MBI PASSPORTU je především povinen řádně, včas a ve stanovené lhůtě nahlásit a přiznat přijaté provize daňovým úřadům i orgánům sociálního zabezpečení.

d) MAJITEL MBI PASSPORTU nesmí vyvíjet žádné činnosti nad rámec doporučení.

4. POSKYTNUTÍ a ODPOVĚDNOST

Na již poskytnuté služby VYDAVATELE MBI PASSPORTU platí všeobecné zákonné podmínky pro spotřebitele (§ 1 Zákon o ochraně před výpovědí) o poskytování služeb. Žádnou odpovědnost nenese VYDAVATEL MBI PASSPORTU v souvislosti s MBI PASSPORT CARD za služby jakéhokoliv druhu třetích osob, především MAJITELŮ PRODUKTŮ/POSKYTOVATELŮ SLUŽEB. Výše uvedené platí také pro veškeré služby, které jsou poskytovány v souvislosti s poskytnutými výhodami (viz bod 1.8).

Ručení VYDAVATELE MBI PASSPORTU a jeho pomocných sil je v rámci celého obchodního vztahu omezeno na úmysl a hrubou nedbalost. Ve vztahu vůči spotřebitelům platí tato výjimka z ručení jen pro jiné než osobní škody. V oblasti hrubé nedbalosti je – kromě vůči spotřebitelům – maximální hranice ručení stanovena na hodnotu zakázky. VYDAVATEL MBI PASSPORTU vylučuje jakékoliv ručení za služby poskytnuté v souvislosti s MBI PASSPORT CARD a třetími osobami.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a KOMUNIKACE

AKTIVACÍ ve smyslu těchto VOP MAJITEL MBI PASSPORTU výslovně souhlasí, že údaje, které poskytnul, smí být využívány ze strany VYDAVATELE MBI PASSPORTU ve smyslu těchto VOP. Dále MAJITEL MBI PASSPORTU souhlasí, že jeho osobní údaje smí být automatickým způsobem předány MAJITELŮM PRODUKTŮ/MAJITELŮM SLUŽEM spolupracujícím s VYDAVATELEM MBI PASSPORTU a/nebo propojeným společnostem k předpokládaným účelům ve smyslu těchto VOP k (dalšímu) zpracování a (dalšímu) využití. MAJITEL MBI PASSPORTU dále výslovně souhlasí, že jeho osobní údaje smí být ukázány dalším MAJITELŮM MBI PASSPORTU v MyMBI.

Dále MAJITEL MBI PASSPORTU souhlasí s tím, že jeho osobní údaje smí být využívány VYDAVATELEM MBI PASSPORTU a MBI KONCERNEM v rámci průzkumu trhu, k marketingovým, obchodním a statistickým účelům.

Za účelem zajištění řádné realizace obchodu, souhlasí MAJITEL MBI PASSPORTU s tím, že ho mohou prostřednictvím telekomunikace a elektronické pošty kontaktovat VYDAVATEL MBI PASSPORTU, propojené společnosti nebo MAJITEL PRODUKTU.

Bližší detaily jsou upraveny ze strany MBI v Prohlášení o ochraně osobních údajů pod https://www.mbi.eu/cz/vseobecne-obchodni-podminky . Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se obdobně vztahuje i na VYDAVATELE MBI PASSPORTU.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

7.1 Právo na odstoupení podle zákona o obchodu na dálku a mimo obchodní prostory (FAGG).

MAJITEL MBI PASSPORTU je, pokud je spotřebitelem ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele, dle § 3 Zákona o ochraně spotřebitele a § 4 odst. 1 Z 8 Zákona o obchodu na dálku a mimo obchodní prostory ze zákona oprávněn, své smluvní vyjádření (objednání) odevzdané mimo obchodní prostory VYDAVATELE MBI PASSPORTU odvolat, resp. (po provedeném přijetí ze strany VYDAVATELE MBI PASSPORTU) od smlouvy odstoupit v rámci podmínek níže uvedeného prohlášení o odstoupení od smlouvy (viz bod 4). 

Lhůta na odstoupení: Odstoupení je nutné provést během 14 dnů po uzavření smlouvy (detaily viz Poučení o odstoupení bod 7.1).

Právo na odvolání, resp. odstoupení nevzniká m.j. v případě:

uzavření smlouvy v obchodních prostorách VYDAVATELE MBI PASSPORTU/pověřené osoby/obchodníka,

uzavření smlouvy na veletrhu na stánku VYDAVATELE MBI PASSPORTU/pověřené osoby/obchodníka, pokud tam je prodej obvykle vykonáván (viz Odůvodnění 22 Směrnice 2011/83/EU),

v případě finančních služeb (viz k tomu bod 7.2),

u smluv, které budou uzavřeny mimo obchodní prostory (§ 3 Z 1 Zákona o obchodu na dálku a mimo obchodní prostory) a u těch, u nichž částka hrazená spotřebitelem, nepřesáhla částku 50,00 EUR. 

Poučení o odstoupení od smlouvy: dle § Zákona o ochraně spotřebitele a § 4 odst. 1 Z 8 zákona o obchodu na dálku a mimo obchodní prostory informuje VYDAVATEL MBI PASSPORTU MAJITELE MBI PASSPORTU o následujícím právu na odstoupení od smlouvy:

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů během čtrnácti dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů od uzavření smlouvy (viz bod 3).

Chcete-li využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musíte informovat MBI Anlagen und Marketingberatung GmbH, A-1130 Vídeň,  Münichreiterstrasse 19, Tel.: +43 (0) 1 / 877 74 74, Fax: +43 (0) 1 / 877 74 74, e-mail: headoffice@mbi.eu prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. poštou nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. K dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy stačí, že zašlete sdělení o využití práva na odstoupení před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

NÁSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Když od této smlouvy odstoupíte, musíme Vám vrátit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste si vybral jiný způsob dodání, než námi nabízené standardní cenově výhodné dodání), a to bezodkladně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení od odstoupení od smlouvy. Na tuto vratku použijeme stejný platební prostředek, který jste využil při původní transakci, s výjimkou, že by s Vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě Vám za tuto vratku nebudou účtovány poplatky. Vrácení částky Vám můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží zpátky nebo dokud nám nedodáte důkaz o tom, že jste zboží poslal zpátky, podle toho jaký okamžik nastane dříve.

Jste povinen poslat nám zpátky nebo předat případné dodatečně dodané zboží, a to bezodkladně, ovšem v každém případě nejpozději během 14 dnů ode dne, kdy jste nás informoval o odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zboží (MBI CARD) zašlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete bezprostřední náklady za zaslání zboží (MBI CARD) zpátky. Případné snížení hodnoty zboží (MBI CARD) jste povinen hradit pouze v případě, pokud bylo toto snížení hodnoty zboží způsobeno jiným než běžným opotřebením při zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

7.2 Právo na odstoupení dle zákona o poskytování finančních služeb na dálku (FernFinG)

MAJITEL MBI PASSPORT je, pokud je spotřebitelem ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele, dle § 3 Zákona o ochraně spotřebitele a § 8 Zákona o poskytování finančních služeb na dálku ze zákona oprávněn odvolat své smluvní vyjádření uskutečněné mimo obchodní prostory VYDAVATELE MBI PASSPORTU, pokud se u služby VYDAVATELE MBI PASSPORTU jedná o finanční služby dle § 3 odst. 2 Zákona o poskytování finančních služeb na dálku. Bod 7.1 používejte analogicky.

8. ZMĚNY VOP

Jakékoliv změny v ceně a VOP budou MAJITELŮM MBI PASSPORTU včas oznámeny a platí s účinností od uvedeného budoucího dne – změny platí za akceptované, pokud klient nevznese vůči provedené změně písemně námitku (postačující je e-mailem nebo telefaxem) během 14 dnů. Aktuální VOP jsou ke stažení pod www.mbi.eu/agb-passport.

9. INFORMAČNÍ POVINNOST

Dle § 5a odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele, § 4 odst. 1 Zákona o obchodu na dálku a mimo obchodní prostory, § 5 odst. 1 Zákona o poskytování finančních služeb na dálku poskytuje MAJITEL MBI PASSPORTU MAJITELI MBI PASSPORTU následující informace, které jsou k dispozici:

Podstatné vlastnosti MBI PASSPORTU jsou kdykoliv k nahlédnutí na www.mbi.eu.

Smluvní partner: MBI Anlagen Marketing Beratung GmbH Sídlo: A 1130 Vídeň, Münichreiterstrasse 19, Tel.: +43 (0) 1 / 877 74 74, Fax: +43 (0) 1 / 877 74 74, Email: headoffice@mbi.eu.

Celková cena/náklady: Uvedené ceny obsahují veškeré daně a odvody a (pokud nejsou uvedeny extra) také dopravní náklady.

Platební podmínky: kreditní karta/SEPA

Dodací podmínky: doručení poštou

Právo na odstoupení: viz Poučené o odstoupení od smlouvy bod 7.

Právo na poskytnutí služby: dle § 922 ff Občanského zákoníku.

Podmínky výpovědi: písemně (postačující je emailem nebo telefaxem) 1 měsíc před výročím, viz bod 2

10. DALŠÍ USTANOVENÍ

a) MAJITEL MBI PASSPORTU obdrží prostřednictvím aktivace, tedy nákupem MBI PASSPORTU a pravdivým vyplněním aktivačního formuláře právo koupit/využít uvedené produkty od produktového partnera za podmínek uvedených na www.mbi.eu. To platí během celé doby trvání MBI PASSPORTU za podmínek právě platných VOP.

b) MAJITEL MBI PASSPORTU získá svůj PASSPORT po aktivaci MBI Passportu a vyplnění uvedených kroků na webové stránce VYDAVATELE MBI PASSPORTU od spolupracovníka VYDAVATELE MBI PASSPORTU nebo v každém MBI Storu.

Za správnost údajů uvedených MAJITELEM MBI PASSPORTU při aktivaci MBI PASSPORTU je zodpovědný MAJITEL MBI PASSPORTU. MAJITEL MBI PASSPORTU je povinen sdělit MBI koncernu změnu svých údajů během doby platnosti MBI PASSPORTU do 14 dnů. Za škody způsobené nedodržením je zodpovědný MAJITEL MBI PASSPORTU.

d) VYDAVATEL MBI PASSPORTU není zodpovědný za smluvní služby MAJITELE PRODUKTU.

e) MBI PASSPORT je nepřenosný. MAJITEL MBI PASSPORTU souhlasí, že jeho údaje, které dal k dispozici v rámci zpracování obchodu, budou zpracovány podnikatelskou skupinou MBI a propojenými společnostmi. Během doby platnosti MBI PASSPORTU může MAJITEL MBI PASSPORTU využívat všech výhod MBI PASSPORTU včetně MBI CARD.

f) VYDAVATEL MBI PASSPORTU si vyhrazuje právo na změnu VÝHOD.

g) Tyto VOP podléhají ohledně pravidel pro příslušnost a volbu soudu daným zákonným podmínkám pro spotřebitele. S aktivací MBI PASSPORTU MAJITEL MBI PASSPORTU souhlasí, že ho VYDAVATEL MBI PASSPORTU výslovně na tuto klauzuli upozornil a že s těmito VOP vědomě souhlasí. Ústní dohody nejsou možné. Případné změny těchto VOP jsou možné pouze v písemné formě.

h) Tyto VOP nevytváří ani pracovněprávní služební poměr ani vztah o obchodním zastoupení.

i) PROMLČENÍ: Uhrazením přátelského bonusu jsou vyrovnány veškeré nároky MAJITELE MBI PASSPORTU. Po ukončení smluvního poměru a tím deaktivací MBI PASSPORTU nevzniká žádný nárok na vyplacení přátelského bonusu. Nároky MAJITELE MBI PASSPORTU na přátelský bonus jsou promlčeny po 12 měsících. Promlčecí lhůta na přátelský bonus začíná běžet dnem, kdy se uskuteční nebo mělo by se uskutečnit vyúčtování přátelského bonusu podle těchto VOP.

j) Pokud bude některé z ustanovení těchto VOP, následná změna nebo doplnění neplatné nebo se stane neplatný, pak tím nebude ovlivněna účinnost ostatních ustanovení těchto VOP. V případě neúčinnosti, neplatnosti nebo neprosaditelnosti jakéhokoliv ustanovení platí mezi smluvními stranami dohoda, že toto ustanovení bude nahrazeno významově co možná nejbližším a účinným, platným nebo prosaditelným ustanovením. Přitom je nutné dbát na konkrétní ekonomické zájmy smluvních stran, zejména u neplatných, neúčinných nebo protiprávních ustanovení.

11. Údaje VYDAVATELE MBI PASSPORTU:

Firma: MBI Anlagen Marketing Beratung GmbH
Sídlo: A 1130 Vídeň, Münichreiterstrasse 19
Email: headoffice@mbi.co.at
Homepage: www.mbi.eu
UDI: ATU16046302
Číslo v obchodním rejstříku: FN 83531s
Rejstříkový soud: Obchodní soud Vídeň